SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. kom. +48 723 280 496
                   +48 575 270 060
 
 facebook

E-mail: sekretariat@sp.kuznicaczeszycka.pl

 • Kalendarium

  Sobota, 2024-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 641564
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 69 dni

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Panaoraz ucznia danych osobowych jestSzkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej56-320 Kuźnica Czeszycka 1, reprezentowana przez Dyrektora, kontakt tel. 71 38 456 93, adres pocztye-mail: szkola@zszkuznica.pl, adres strony podmiotowej https://zszkuznica.pl/
 2. Wszkolezostał powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail iod2@synergiaconsulting.pllub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)      udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2)      działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3)      obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególnościzwiązane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych wynikających z ustaw w szczególności;

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U.z 2021 r. poz. 4, 1237 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.)

4)      niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
 2. Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO,

3)      żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)      ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.